Dane podstawowe


Nazwa szkołyZespół Szkół im. dr Władysława Biegańskiego
• III Liceum Ogólnokształcące im. dr Wł. Biegańskiego
• Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. dr Wł. Biegańskiego
Dyrekcja szkołyDyrektor Szkoły - dr Jan Randak
Wicedyrektor Szkoły - mgr inż. Izabela Łabuś
Adresul. Dąbrowskiego 75
42-218 Częstochowa
NIP573 26 32 506
REGON240231280
Strona wwwwww.lo3msz.czest.pl
e-maillo3@edukacja.czestochowa.pl
e-PUAPhttps://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/profil-urzedu/ZSBieganski
Telefony kontaktowe34 361 11 81
numery wewnętrzne:
sekretariat - 11
wicedyrektor - 14
główny księgowy - 15
księgowość - 13
pokój nauczycielski - 16
pedagog szkolny - 17

fax - 34 361 54 05

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w naszej jednostce może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Danych Osobowych Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie pod adresem iodeb@sod.edu.plKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w III Liceum Ogólnokształcącym im. dr Wł. Biegańskiego w Częstochowie

 
           W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/i danych osobowych jest III Liceum Ogólnokształcące im. dr Władysława Biegańskiego, ul. Dąbrowskiego 75, 42-200 Częstochowa.

Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pana/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pana/i danych osobowych
w zakresie działania III Liceum Ogólnokształcące im. dra Władysława. Biegańskiego, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: iodeb@sod.edu.pl lub nr telefonu: 34 362 51 05 wew. 107.

Podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.

Cel przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na III Liceum Ogólnokształcącym im. dr  
    Władysława Biegańskiego;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie  
   wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
    zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  
    powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez III Liceum
    Ogólnokształcące im. dra Władysława. Biegańskiego. przetwarzają dane osobowe.

Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
 • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
 • osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
 • dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 • przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
    przesłanki:
 • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
    następujące przesłanki:
 • zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
 • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g) prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:
 • powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.

Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/i dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

Wytworzył: mgr Jan Randak - Dyrektor Zespołu Szkół im. dr Wł. Biegańskiego (30 września 2012)
Opublikował: aramowicz_i (15 listopada 2007, 13:29:31)

Ostatnia zmiana: Iwona Aramowicz (20 września 2018, 10:20:40)
Zmieniono: aktualizacja informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5767

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij