Rejestry, ewidencje, archiwa

Lp.Nazwa rejestru,ewidencji, archiwumDostępOgraniczenia dostępuPodstawa prawna
1Księga Zarządzeń DyrektoraPokój nauczycielski
(w godzinach zajęć lekcyjnych)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
2Księga kontroliGabinet dyrektora
(w godzinach pracy dyrektora lub sekretariatu)
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
3Księga Protokołów Rady PedagogicznejSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
4Księga Uchwał Rady PedagogicznejSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych – tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922)Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
5Księga inwentarzowa środków trwałychKsięgowość
(w godzinach pracy działu)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791)
6Księga obiektu budowlanegoGabinet dyrektora
(w godzinach pracy dyrektora lub sekretariatu)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1134); ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 290)
7Księgi inwentarzowe księgozbioruBiblioteka szkolna
(w godzinach pracy biblioteki)
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 2008 nr 205 poz. 1283)
8Księga uczniówSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
9Rejestr skarg i wnioskówSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz. U. z 2002 nr 5 poz. 46); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138) - art. 254
10Rejestr wypadków uczniówSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69)
11Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkołySekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
12Rejestr wydanych duplikatów świadectwSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
13Rejestr wydanych legitymacji szkolnychSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
14Rejestr wydanych zaświadczeń szkolnychSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017 poz. 170)
15Dziennik korespondencjiSekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 poz. 1506)- art.6 ust. 1 i 2
16Dzienniki lekcyjnePokój nauczycielski
(w godzinach zajęć lekcyjnych)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
17Dzienniki nauczania indywidualnego Pokój nauczycielski
(w godzinach zajęć lekcyjnych)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
18Akta osobowe pracowników szkołyKadry
(w godzinach pracy działu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 894)
19Arkusze ocen Sekretariat szkoły
(w godzinach pracy sekretariatu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170)
20Archiwum szkolneArchiwum
(za pośrednictwem dyrektora szkoły)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.) lub po wykazaniu interesu prawnego Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1506)
21Rejestr zatrudnionych pracownikówKadry
(w godzinach pracy działu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 894): Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949) – art. 39
22Rejestr wypadków pracownikówKadry
(w godzinach pracy działu)
dostęp po wykazaniu interesu prawnegoRozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 nr 105 poz. 870)
23Rejestr umówKsięgowość
(w godzinach pracy działu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)
24Rejestr fakturKsięgowość
(w godzinach pracy działu)
dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych Dz.U. z 1997 roku Nr 101, poz. 926 z zm.)Ustawa z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług(tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1221)
25Dokumentacja finansowo-księgowaKsięgowość
(w godzinach pracy działu)
Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791)

Wytworzył: Dariusz Zając Dyrektor Zespołu Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W.S. Reymonta (16 czerwca 2017)
Opublikował: Mariola Pydzik (16 czerwca 2017, 12:04:16)

Ostatnia zmiana: Mariola Pydzik (19 grudnia 2017, 10:38:37)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 411

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij