Wykaz ewidencji

Rejestry, ewidencje, archiwadostępPodstawa prawna
SIO Sprawozdawczość, system Informacji OświatowejDostęp reguluje ustawa o systemie informacji oświatowej - godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat
Podstawa prawna: Ustawa z dn.19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2004 r. nr 49, poz. 463)
Rejestr wydawanych zaświadczeń uczniowskichDostępne dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów
świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych i duplikatów legitymacjiDostępne dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Rejestr świadectw ukończenia szkołyDostępne dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Rejestr alfabetyczny uczniówDostępne dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. (Dz. U. 2002/2/225, 2003/107/1003) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Księgi uczniówDostęp za pośrednictwem dyrektora dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. (Dz. U. 2002/2/225, 2003/107/1003) w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
Księgi absolwentówDostęp za pośrednictwem dyrektora dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

Arkusze ocenDostęp za pośrednictwem dyrektora dla osób, których wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
Dzienniki lekcyjneDostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003
Rejestr wydanych świadectw maturalnychDostęp za pośrednictwem dyrektora dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Rejestr wydanych dyplomów z egzaminu zawodowegoDostęp za pośrednictwem dyrektora dla osób, które wykażą interes prawny w godzinach pracy sekretariatu
Dział: sekretariat uczniowski
Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności
Archiwum szkołyDostęp za pośrednictwem dyrektora, ograniczenie ze względu na ochronę danych osobowych lub interes prawny; Dział: DyrektorRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)
Akta osobowe pracownikówDostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 286 z późniejszymi zmianami.
Rejestr zatrudnionych pracowników Dostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późn.zm.)

Rejestr wydanych zaświadczeń o zatrudnieniuDostępne dla osób, które wykażą interes prawny;
Dział: kadry
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika. Dz. U. Nr 62 z 1996r. poz. 286 z późniejszymi zmianami
Ewidencja zaświadczeń oraz aktów związanych z awansem zawodowym Dostępne Dział: kadryUstawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ) Karta Nauczyciela. Rozporządzenie z dnia 1 grudnia 2004 r.( Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593 ) Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ewidencja wydanych świadectw pracyDla osób posiadających interes prawny Dział: kadryUstawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21,poz.94 z późn.zm
sprawozdawczość statystyczna GUS-uDostępne Dział: Kadry/ księgowośćart. 30 pkt. 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, tekst jednolity),
Księgi inwentarzoweDostępne Dział: księgowośćUSTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami)
Zarządzenia Dyrektora SzkołyDostępne Dział: Dyrektor-sekretariat szkołyUstawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2015 r. poz. 2156 ze zmianami)
Protokoły posiedzeń Rady pedagogicznejDostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zmianami) i Regulamin Rady Pedagogicznej
Ewidencje zbiorów bibliotecznychDostępne w godzinach pracy biblioteki.
Dział: biblioteka
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1077 ze zmianami)
Ewidencja środków trwałychDostępne – Dział: KsięgowośćUSTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
Ewidencja wniosków o udzielenie informacji publicznejDostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922– dział: Sekretariat szkołyustawa z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,
Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowychDostęp za pośrednictwem dyrektora z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922– dział: Sekretariat szkołyart.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
Dziennik korespondencyjnyDostęp za pośrednictwem dyrektora szkoły zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14 poz. 67)
Ewidencja kontroliDostęp za pośrednictwem dyrektoraart. 81 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.)

Rejestr skarg i wnioskówDostęp za pośrednictwem dyrektora szkoły z zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922)Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.23)


Wytworzył: dyrektor ZSTiO Stanisław Dzwonnik (1 stycznia 2010)
Opublikował: Magdalena Podwysocka (23 maja 2017, 11:47:57)

Ostatnia zmiana: Magdalena Podwysocka (23 maja 2017, 11:57:53)
Zmieniono: aktualizacja rejestrów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 360

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij