Program profilaktyki

 
 
 
Program profilaktyki
II LO im. Romualda Traugutta
w Częstochowie

  
I. Wstęp.
 
 Założeniem szkolnego programu profilaktyki dla II LO im. R.Traugutta w Częstochowie jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na temat zdrowego rozwoju, stworzenie warunków bezpiecznego funkcjonowania szkoły i monitorowanie skuteczności działań podjętych w placówce.
 Jego ideą jest wykształcenie u uczniów umiejętności podejmowania takich wyborów, które ochronią ich przed ryzykiem zahamowania lub zakłócenia rozwoju.
Uznając, że każdy jest odpowiedzialny za własne życie, swoją rolę widzimy we wspomaganiu i tworzeniu warunków do rozwoju oraz inicjowaniu pewnych zmian, dzięki którym proces rozwoju ucznia sam będzie mógł się toczyć.
Program jest adresowany do uczniów II LO im. R.Traugutta w Częstochowie.
          Realizatorami programu są: dyrektor szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagog szkolny, pielęgniarka szkolna i rodzice uczniów.
W trakcie realizacji programu należy szczególną uwagę zwrócić na:
- rozwijanie ważnych umiejętności życiowych;
- promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę uzależnień od alkoholu i nikotyny, uzależnień medialnych;
- profilaktykę narkomanii
- problematykę wyboru zawodu.
Program zakłada aktywny udział rodziców i uczniów.
Program jest otwarty i może ulegać modyfikacji.
Program stanowi integralną część programu wychowawczego szkoły.
Program jest spójny wewnętrznie i wiąże się z problematyką poszczególnych przedmiotów, godzin wychowawczych i ścieżek przedmiotowych.
Program umożliwia wykorzystanie innych programów profilaktycznych realizowanych przez osoby kompetentne i właściwie przeszkolone.
 
 
 
II. Cele ogólne Programu.
 
1.     Rozwijanie ważnych umiejętności życiowych.
2.     Promowanie zdrowego stylu życia.
3.     Przygotowanie do podjęcia decyzji o karierze zawodowej.
 
  
 
 
 
III. Zadania.
 
 
1.     Przeciwdziałanie zjawisku patologii wśród uczniów.
2.     Wyposażenie ucznia w umiejętności umożliwiające mu prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
 
 
  
IV. Treści Programu.
 
Wiadomości:
 
1.     Zdrowy styl życia. Pojęcie, zalety, zagrożenia. Uzależnienia, stres, złe nawyki żywieniowe.
2.     Umiejętności życiowe. Pojęcie, rodzaje – asertywność, empatia, sposoby radzenia sobie ze stresem. Samopoznanie i samoświadomość.
3.     Uzależnienia: alkoholizm, nikotynizm, narkomania, lekomania. Przyczyny, skutki, możliwości terapii. Używanie a nadużywanie.
4.     Agresja: werbalna, fizyczna. Definicja, przyczyny, przejawy zachowań, sposoby radzenia sobie z agresją, pozytywne efekty zachowań nieagresywnych.
5.     Stres. Definicja, przyczyny, objawy, sposoby radzenia sobie ze stresem.
6.     Wagary. Przyczyny, skutki, konsekwencje prawne i faktyczne niezrealizowania obowiązku szkolnego.
7.     Asertywność. Definicja, zasadność postaw asertywnych, schemat zachowania asertywnego.
8.     Komunikacja międzyludzka. Definicja, bariery komunikacyjne, znaczenie poprawnej komunikacji.
9.     Organizacja czasu wolnego. Planowanie czasu wolnego, informacje n/t sposobów spędzania wolnego czasu.
10.           Media. Pojęcie, rodzaje, zagrożenia (manipulacja, reklama). Korzyści z udziału mediów w naszym życiu.
11.           Grupy rówieśnicze. Definicja, rola grupy rówieśniczej w danym etapie rozwoju ucznia, subkultury.
12.           System wartości. Definicja. Wartości uniwersalne. Rola autorytetów, wzorców. Rola rodziny.
13.           Pomoc specjalistyczna. Informacje na temat źródeł uzyskania pomocy.
14.           Kariera zawodowa. Przedstawienie oferty szkół wyższych.
 
 Działania i postawy:
 
 
1.     Przyjmowanie wzorów zdrowego stylu życia. Identyfikowanie siebie ze zdrowym stylem życia.
2.     Propagowanie postawy zdrowego stylu życia bez używek. Uczestnictwo w akcjach promujących zdrowy styl życia.
3.     Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zachowań agresywnych. Kształtowanie postawy radzenia sobie bez agresji w sytuacjach trudnych, oraz radzenia sobie z agresją skierowaną w stronę ucznia.
4.     Kształtowanie umiejętności rozpoznawania stresu jako stanu psychofizycznego. Radzenie sobie w sytuacjach stresowych. Mówienie „nie” w różnych sytuacjach.
5.     Planowanie i organizowanie czasu wolnego. Aktywne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych.
6.     Kształtowanie krytycznej postawy wobec informacji medialnych.
7.     Kształtowanie postawy tolerancji.
8.     Integracja z niepełnosprawnym.
 
 
 
Osiągnięcia:
 
 
1.     Uczeń rozpoznaje sytuacje zagrożeń: alkoholizmem, nikotynizmem, narkomanią, lekomanią. Charakteryzuje sytuację zagrożeń. Wskazuje przyczyny sięgania po środki psychoaktywne. Określa możliwości przeciwdziałania zagrożeniom oraz uzyskania pomocy.
2.     Uczeń propaguje ideę życia bez używek. Zabiera głos w dyskusji n/t używek. Wypowiada sądy wartościujące n/t uzależnień i argumentuje.
3.     Uczeń w sytuacjach symulowanych ilustruje postawę asertywną. Analizuje sytuację agresji.
4.     Uczeń wypowiada się kulturalną polszczyzną.
5.     Uczeń charakteryzuje sytuacje stresujące, określa wpływ stresu na swoje działanie. Stosuje techniki relaksacyjne.
6.     Uczeń bierze udział we wszystkich zajęciach szkolnych.
7.     Uczeń uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne.
8.     Uczeń współtworzy szkolne media, np. redaguje gazetkę szkolną, opracowuje stronę internetową, audycję w radiowęźle – związane z tematyką profilaktyki.
9.     Uczeń prezentuje postawę tolerancji wobec odmienności, mniejszości – w tym w stosunku do osób niepełnosprawnych.
10.                        Uczeń rozpoznaje swoje możliwości, predyspozycje zawodowe, zainteresowania. Wiąże swoje zainteresowania ze sposobem spędzania wolnego czasu.
11.                        Uczeń kształtuje swoją osobowość i osiąga cechy dojrzałego człowieka, rozumie i dobrze ocenia role cnót w procesie wychowania, pracuje nad charakterem.
 
  
 Treści Programu trzeba traktować elastycznie, niektóre treści można rozszerzać ze względu na potrzeby klasy, a inne zawężać.
 
  
 
 
Uwagi o realizacji.
 
 Dążąc do osiągnięcia celów programu, należy określić warunki jego realizacji, zastosować różnorodne formy, metody pracy, określić czas, przewidzieć różne rozwiązania organizacyjne.
          Cele założone w niniejszym programie powinny znaleźć swe odzwierciedlenie w planach przygotowanych indywidualnie przez wychowawców klas dla konkretnych klas. W planach tych należy umieścić szczegółowe informacje dotyczące terminów, metod, form pracy i osób odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Realizacja programu wymaga współdziałania nauczycieli przedmiotów, wychowawców, innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami. Treści programowe należy realizować na godzinach wychowawczych (całościowo lub wycinkowo), na zajęciach dydaktycznych (a w szczególności na lekcjach wychowania do życia w rodzinie, biologii, języka polskiego i wychowania fizycznego), a ponadto na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach rekreacyjno – sportowych, imprezach plenerowych, itp.
          Nauczyciele w pracy z uczniami powinni stosować metody aktywizujące, podające, poszukujące oraz inne, które służą rozwiązywaniu problemów. Dopuszcza się też wykorzystanie technik psychoterapeutycznych (opartych na muzyce, ruchu, słowie). Nauczyciele organizują pracę uczniów w formie indywidualnej i grupowej. Nauczyciel jest tym, który inspiruje, prezentuje, doradza i pomaga rozwiązywać problemy, organizuje pracę. Uczeń poznaje, bada, dyskutuje, odkrywa, formułuje wnioski. Czas przewidziany na realizację programu wynosi 3 lata.
          Program mogą wspomagać inne programy profilaktyczne takie jak np.: „Spójrz inaczej”, „Noe”, „Debata”, prowadzone przez przeszkolonych nauczycieli lub specjalistów spoza szkoły. Zawsze istnieje możliwość uzupełnienia oferty o inne programy profilaktyczne.
Dla osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest współpraca realizatorów programu z organizacjami szkolnymi i instytucjami pozaszkolnymi takimi jak: Policja, MOPS, Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorzy sądowi.
 

Wytworzył: Małgorzta Jackowska - dyrektor szkoły (29 września 2014)
Opublikował: Edyta Rećko (29 września 2014, 20:25:27)
Podmiot udostępniający: II Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: Edyta Rećko (24 maja 2017, 22:03:41)
Zmieniono: metryka

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 263

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij