Zmiany w Statucie Szkoły

Na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21.01.2015r. dokonano zmian w statucie szkoły:

w § 22 zmienioino:

2.1  Uczeń ma prawo do poprawy oceny niedostatecznej z pracy klasowej (z wyjątkiem prac określonych w punkcie 1.4, 1.5, 1.6 oraz wypracowań  z języka polskiego) w terminie uzgodnionym z nauczycielem. Ma tylko jedną taką możliwość.

2.2  Ocena otrzymana za poprawę pracy klasowej jest wpisywana jako kolejna do dziennika.

Dodano:

30. Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (śródrocznych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

30.1. Jeżeli uczeń chce uzyskać ocenę semestralną lub ocenę roczną wyższą niż zaproponowana przez nauczyciela danego przedmiotu, przystępuje do pisemnego sprawdzianu wiedzy z zakresu materiału obejmującego odpowiednio semestr lub cały rok szkolny.

30.2. Sprawdzian z informatyki oraz wychowania fizycznego powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

30.3. Sprawdzian ten powinien się odbyć nie później niż na 5 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.

30.4. Ocena uzyskana w wyniku ww. sprawdzianu zostaje wpisana jako ostateczna.

W procedurach dodano pkt. XIX. ZASADY USPRAWIEDLIWIANIA GODZIN NIEOBECNYCH

1. Nieobecności uczeń jest zobowiązany usprawiedliwić w ciągu 10 dni nauki od dnia jej ustania. Po upływie tego terminu nieobecność pozostaje nieusprawiedliwiona bez możliwości usprawiedliwienia w późniejszym terminie.

2. Usprawiedliwień nieobecności uczniów dokonuje się przedkładając zaświadczenie lekarskie lub na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w zeszycie do korespondencji. Adnotacja winna zawierać dokładną datę/daty nieobecności oraz wyjaśnienie powodu absencji.

3. Opuszczenie szkoły przed ukończeniem zajęć lekcyjnych możliwe jest na podstawie wypełnionego i podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia druku „Zwolnienia”, który (podstemplowany wcześniej w sekretariacie) należy pozostawić na portierni szkoły.

4. Druki „Zwolnienia” (3 szt.) otrzymują rodzice/opiekunowie prawni na pierwszym w roku szkolnym zebraniu z rodzicami. Po wykorzystaniu ich kolejne może otrzymać tylko rodzic/opiekun prawny w sekretariacie szkoły.

5. Oświadczenie o przyczynach nieobecności na zajęciach szkolnych/usprawiedliwienie podlega ocenie nauczyciela co do okoliczności podanych jako powód nieobecności w szkole. Oceny takiej nauczyciel dokonuje zgodnie ze statutem szkoły, w oparciu o doświadczenie zawodowe i życiowe oraz znajomość sytuacji ucznia.

6. Wychowawca w ciągu tygodnia od dnia otrzymania i zaakceptowania usprawiedliwienia odnotowuje ten fakt w dzienniku.

7. Nie honoruje się usprawiedliwień o treści „Proszę o usprawiedliwienie wszystkich nieobecności mojego dziecka” (lub podobnej). Usprawiedliwienie musi zawierać wyszczególnione dni i/lub godziny nieobecności oraz wyjaśniać ich przyczynę.

Zmiany obowiązują od poniedziałku 26.01.2015r.


Wytworzył: Małgorzata Jackowska - dyrektor szkoły (24 stycznia 2015)
Opublikował: Edyta Rećko (24 stycznia 2015, 22:33:58)
Podmiot udostępniający: II Liceum Ogólnokształcące

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 176

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij