Statut obowiązujący od 01.09.2015 do 31.08.2016

PODSTAWA  PRAWNA
 
 
 
1.Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi
   zmianami.
 
 
2.Karta Nauczyciela  - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami .
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                                  Rozdział  I
                      
                        POSTANOWIENIA  OGÓLNE
 
                                                § 1
 
1.Nazwa przedszkola : Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43
   w Częstochowie    zwane dalej „ przedszkolem „ jest przedszkolem
    publicznym.
2.Siedzibą przedszkola jest budynek znajdujący się w Częstochowie  przy
   ul. Czecha 17.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Częstochowa.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje  Kurator Oświaty
    w  Katowicach.                                                                                            
5.W pełnym brzmieniu na pieczęciach używana jest n / w  nazwa przedszkola:
 
 
                                          Miejskie  Przedszkole
                                            Integracyjne Nr 43
                                                ul.  Czecha  17
                                            42-224  Częstochowa
         tel.  3623033
                                     
                        
                                              Rozdział II
                           
                           CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
 
                                                 § 2 
                                                
 
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty  oraz przepisach wydanych na jej podstawie , w szczególności w zakresie :
a)     prawidłowego ukierunkowania procesu wychowawczo – dydaktycznego
poprzez odpowiedni dobór nowatorskich form i metod pracy z uwzględnieniem indywidualnych uzdolnień i zainteresowań
b)    pozytywnego ukształtowania stosunku do siebie i otaczającego świata
c)     zapewnienia bezpiecznego pobytu w placówce przedszkolnej
d)    wzbogacenia roli rodziców i społeczności lokalnej w działaniach edukacyjnych
e)     przygotowania wychowanka do podjęcia nauki w szkole .
f)      sprawowania opieki nad dziećmi w normie rozwojowej i niepełnosprawnymi odpowiednio do ich potrzeb i poziomu rozwoju psychofizycznego oraz możliwości przedszkola
g)     diagnozy i współpracy ze specjalistami
h)    prowadzenia terapii, rehabilitacji dzieci z  niepełnosprawnością w ramach bazy przedszkola
i)       umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej ,   i religijnej .
2.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach
    następujących obszarów edukacyjnych :
a)     zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym ,
bezpiecznym i zdrowym środowisku
b)    uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka , troska o zapewnienie
równych szans , umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu
c)     stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności , dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
d)    rozwijanie wrażliwości moralnej
e)     kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie zrozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznym
f)      rozbudzanie ciekawości poznawczej , zachęcanie do aktywności badawczej i wdrażania własnych myśli i przeżyć
g)     rozwijanie wrażliwości estetycznej , tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej
h)    zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
   
 
                                              Rozdział  III
                        
                                     ORGANY  PRZEDSZKOLA
 
                                                   § 3
 
1.Organami przedszkola są:
a.  dyrektor przedszkola
b.  rada pedagogiczna
c.  rada rodziców
2.Rada Pedagogiczna  i Rada Rodziców uchwalają regulaminy  swojej działalności , które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
                                               § 4       
 
1.Zadania dyrektora są następujące :
a) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
b) sprawuje nadzór pedagogiczny,
c) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
d) realizuje uchwały  rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej  kompetencji stanowiących;
e) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może
organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
f) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
g) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli            w organizacji praktyk pedagogicznych;
h) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności opiekuńczej, wychowawczej, dydaktycznej  przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola w drodze decyzji, może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej  Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43                        w Częstochowie.
2a. Przepis ust. 2 nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkiem przedszkolnym. W uzasadnionych przypadkach dziecko to, na wniosek dyrektora przedszkola, może zostać przeniesione przez kuratora oświaty
do innego przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor                                w szczególności decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola.
4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami.
5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor, jeżeli nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tego przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący.
 
                                               § 5
 
1.Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola .
2.W skład Rady Pedagogicznej  wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu .
3.Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być
organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady
pedagogicznej.
6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
7. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.
8. Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów
wychowania przedszkolnego oraz podręczników, ustala w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego biorąc pod uwagę możliwości dzieci, a w przypadku podręcznika również:
a) przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości dzieci;
b) wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.
9. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania
przedszkolnego,  z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku.
11. Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 31 marca, odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.
11. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci.
12. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć w grupach;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych;
13. Dyrektor  przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
15. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.
16. W przypadku określonym w pkt. 12, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.
17. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
18. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 
                                            § 6
 
 
1.Powstanie Rady Przedszkola pierwszej kadencji organizuje dyrektor przedszkola na łączny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców .
 
 
 
 
                                                    § 7
 
1.Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola .
2                    2.Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci.
       3. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
           oddziałowych, wybranych w  wyborach przez zebranie rodziców
           dzieci danego oddziału. 
       4. W wyborach, o których mowa w pkt.3, jedno dziecko reprezentuje jeden
           rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
           w każdym  roku szkolnym.
5.Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie                                
          regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, w którym
         określa w szczególności:
         a)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
         b)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oraz przedstawicieli
           rad  oddziałowych, o których mowa w  pkt 3.
       6. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres
           współpracy.
7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów
    Przedszkola oraz organu prowadzącego organu nadzorującego z wnioskami    
   i opiniami  dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
8. Do kompetencji rady rodziców należy:
     1)   Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:
           a)   programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści
                 i  działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
                  realizowanego przez nauczycieli,
            b)   programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów
                  oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i
                  działania o charakterze profilaktycznym skierowane do dzieci,
                  nauczycieli i rodziców;
      2)   Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
            lub wychowania przedszkola, o którym mowa w art. 34 ust. 2;
      3)   Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a lub b, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.
9.   W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
10.  Podjęcie działalności w szkole lub placówce przez stowarzyszenie lub inną
      organizację,  wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po
       uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu
       pozytywnej opinii rady rodziców.
 
 
                                            § 8
 
1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor
   przedszkola , który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodne-
   go działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i
   umożliwia bieżącą wymianę informacji .
2.Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki ,
    uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 
 
                                            § 9
 
 
1.W przypadku sporu między dyrektorem przedszkola a Radą Rodziców w celu rozstrzygnięcia tegoż sporu należy powołać zespół  złożony z dwóch nauczycieli oraz  dwóch członków Rady Rodziców . Zespół ten w równych częściach powołują : dyrektor przedszkola oraz przewodniczący Rady Rodziców.     Podczas rozstrzygania sporu zespół ma obowiązek rozpatrzenia argumentów obydwóch stron toczących spór . Orzeczenie zespołu w sprawie rozstrzygnięcia sporu winno być ogłoszone w ciągu 14 dni od powołania zespołu . Każda ze spierających się stron może w ciągu 7 dni wnieść odwołanie do organu prowadzącego przedszkole.
Decyzja tego organu jest ostateczna .
2.Rozstrzyganie sporu między dyrektorem przedszkola a nauczycielem zajmuje się wewnątrz przedszkola jednostka organizacyjna związku zawodowego . Jeżeli nauczyciel nie jest członkiem związku zawodowego , spór rozstrzyga komisja wyłoniona ze składu rady pedagogicznej na prośbę zainteresowanych stron i działająca tylko w sprawie stanowiącej przedmiot sporu na prośbę nauczyciela nie należącego do związku zawodowego , w składzie komisji może pracować przedstawiciel związku zawodowego , wskazanego przez tę osobę .
Rozstrzygniecie sporu winno nastąpić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia jego rozpatrywania . Od orzeczenia rozstrzygającego spór każda ze stron  spierających się może w ciągu 7 dni wnieść odwołanie do organu prowadzącego przedszkole .
Decyzja tego organu jest ostateczna .
3.Każda decyzja o rozstrzygnięciu sporu winna być zaprotokołowana i podpisana przez członków zespołu orzekającego . Protokół sporządza osoba wskazana przez przewodniczącego tego zespołu .
 
 
 
  
                                        Rozdział IV
 
                       ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA
 
 
                                              § 10
 
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku , z uwzględnieniem ich potencjału rozwojowego, potrzeb , zainteresowań , uzdolnień , stopnia i rodzaju niepełnosprawności
2.Liczba dzieci  w oddziałach integracyjnych  wynosi od 15 do 20 , w tym                 od 3 do 5 dzieci z niepełnosprawnością.
3.Liczba , ta może być niższa od  wskazanej w § 10 pkt. 2 , za zgodą organu prowadzącego przedszkole.
4.Praca edukacyjna prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
5.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
6. Przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest miasto Częstochowa zapewnia bezpłatne dziecku opiekę w roku szkolnym w godz.06.30 do 17.00         w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach  07.30 do 12.30 oraz   09.00-14.00  – dzieci z niepełnosprawnością.
a) Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpłatność za każdą rozpoczętą godzinę wychowania  przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin określony w § 10 pkt.5a w wysokości 1 zł.
b) 100% zwolnienie z opłat dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego będących  mieszkańcami miasta Częstochowa.
7. W przypadku korzystania z przedszkola przez rodzeństwo, ustala się dla drugiego dziecka opłatę w wysokości 55% stawki, o której mowa w § 10 pkt.6 i 6a.
a)     W przypadku korzystania z przedszkola przez więcej niż dwoje rodzeństwa, ustala się dla każdego z nich opłatę w wysokości 36% stawki, o której mowa w § 10 pkt.6 i 6a.
b)    Wysokości opłat, o których mowa  w ust.  a i b, dotyczą rodzeństwa korzystającego ze świadczeń przedszkola, dla którego miasto Częstochowa nie  jest organem prowadzącym.
c)     Opłata, o której mowa w § 10 pkt.6 i 6a obejmuje koszty opieki i zajęć wspierających prawidłowy rozwój dziecka a w szczególności :
d)    działań opiekuńczych dostosowanych do wieku, potrzeb i możliwości dziecka, zapewniających mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęć w przedszkolu i poza nim, tj.:
1)    przygotowywanie miejsca zabaw, miejsca wypoczynku dziecka oraz opiekę i nadzór nad dzieckiem podczas wypoczynku;
2)    nadzór nad dzieckiem w czasie jego samodzielnych, indywidualnych i grupowych zabaw w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw;
e)     gry i zabawy dostosowane do wieku i możliwości dziecka.
8.  Miesięczna wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole jest iloczynem stawki godzinowej, o której mowa w § 10 pkt.6 i 6a oraz zadeklarowanej przez rodzica liczby godzin pobytu dziecka w czasie przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, o którym mowa w § 10 pkt.6 i 6a. Opłata jest  naliczana z „góry”.
9. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, finansowane przez organ prowadzący.
10.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo , w szczególności zajęć:     umuzykalniających , nauki języka obcego , nauki religii , zajęć plastycznych, zajęć rewalidacyjnych i innych wg. zapotrzebowania dzieci i rodziców,  powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi :
a.     z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut
b.  z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut
11.Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 
                                             § 11
 
1.Miejskie Przedszkole Integracyjne Nr 43 z  w Częstochowie jest przedszkolem posiadającym 4 oddziały, w tym :
a.     4 oddziały integracyjne.
2.Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo i integracyjnych w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie.
 
                                             § 12
 
1.Szczegółową organizację wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.
2.W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności :
a.  czas pracy poszczególnych oddziałów
b.  liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
c.  ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole
d. liczbę dzieci w oddziałach z uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością
e. rewalidację
f. czas i organizację oddziałów przedszkolnych
 
 
                                            § 13
 
1.Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia,                            z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców             ( prawnych opiekunów)
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel , któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci , w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż   5 godzin dziennie . 
3.Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący .
4.Każdy rodzic ma prawo , aby jego dziecko korzystało z trzech posiłków  śniadanie , obiad , podwieczorek , z dwóch lub jednego posiłku w zależności od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu .
5.Dzienną stawkę żywieniową ustaloną przez dyrektora przedszkola  zatwierdza organ prowadzący przedszkole .
6.Oprócz pokrywania pełnego kosztu wyżywienia dziecka , rodzice pokrywają także koszty przyrządzania posiłków .
7.Personel pedagogiczny i administracyjno-obsługowy pokrywa pełny koszt wyżywienia w przedszkolu.
            
 
 
 
                                 Rozdział  V
 
 
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA
 
                                         § 14
 
1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym, psycholog, logopeda, muzykoterapeuta, rehabilitant, pomoc nauczyciela, pracownicy obsługi jak i również księgowa, intendentka i dozorcy nocni.
2.Nauczyciel prowadzi planową pracę  edukacyjną  jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy zgodnie z obowiązującym programem wychowania przedszkolnego:
a.       nauczyciel wychowania przedszkolnego opracowuje miesięczne plany pracy edukacyjnej
b.       nauczyciel specjalista opracowuje półroczne plany pracy indywidualnej                  z dzieckiem z niepełnosprawnością.
3. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego spośród programów  dopuszczonych do użytku szkolnego.
4. Nauczyciel ma  obowiązek uwzględniania w programach  treści  zawartych                        w podstawach programowych;
5. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania.
6.Do zakresu zadań nauczycieli należy :
a.  organizowanie i prowadzenie pracy edukacyjnej w powierzonym oddziale , opartej o pełną znajomość jego środowiska rodzinnego
b.  dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków
c.        prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci  poprzez :
c1  arkusz obserwacji dziecka   -  2x w roku
c2  zeszyt obserwacji  -  wg potrzeb
     dokumentowania tych obserwacji oraz wykorzystania pozyskanych informacji   w pracy edukacyjnej przedszkola. 
d.  współpraca ze specjalistami świadczącymi  pomoc psychologiczno-pedagogiczną i zdrowotną
e.  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka w zakresie jego potencjału, zdolności i zainteresowań
f.  codziennie przygotowywanie się do pracy z dziećmi
g.  wytwarzanie w placówce dobrej atmosfery pracy
h. planowanie własnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego
i. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi ustaleniami
h.     realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
i.       czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień i uchwał
j.       stosowanie twórczych i nowoczesnych metod do pracy z dzieckiem w normie rozwojowej i dzieckiem niepełnosprawnym.
k.     podejmowanie i prowadzenie innych zajęć organizacyjno-wychowawczych zleconych przez dyrektora placówki .
l.       nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.
m.   zwracać  uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola,   w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie przedszkola, zawiadomić pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych.
n.     nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola                 o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
7.Psycholog w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z niepełnosprawnością w grupach integracyjnych oraz dzieci pięcioletnie i  sześcioletnie .
 8. Do zadań psychologa należy :
a.     współpraca z nauczycielami w grupach w celu minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych , zapobiegania zaburzeń zachowania inicjowania różnych form pomocy wychowawczej
b.     w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, badanie poziomu rozwoju analizatorów oraz inne badania diagnostyczne zgłaszanych dzieci
c.      współuczestnictwo w tworzeniu indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć terapeutycznych , relaksujących , kompensacyjno - wyrównawczych
d.     współpraca z rodzicami , prowadzenie doradztwa psychologicznego dla rodziców
e.      udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do grup integracyjnych
f.       prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Do zadań pedagoga należy w szczególności:
a.  współpraca z nauczycielami w grupach, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
b. prowadzenie terapii indywidualnej, w grupach, zespołach z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli
d.       wspieranie działań nauczycieli na terenie grupy.
10. Do zadań muzykoterapeuty należy:
a. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń
b. określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb
c. prowadzenie muzykoterapii indywidualnej, zespołowej, grupowej
d. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli.
 11. Do zadań logopedy należy:
a. przeprowadzanie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów,                            w tym mowy głośnej
b. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej
c. prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej, zespołowej, grupowej
d. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli
e. wspieranie działań profilaktycznych.
12.Do zadań rehabilitanta ruchowego należy:
a.     diagnoza wstępna sprawności ruchowej
b.     opracowanie specjalistycznego programu postępowania
c.      prowadzenie rehabilitacji ruchowej w celu usprawnienia zaburzonych funkcji ruchowych w pełnym zakresie
d.     organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci, rodziców, nauczycieli.
e.      wspieranie działań profilaktycznych.
13.Konserwator obowiązany jest :
a.  strzec mienia przedszkola
b.  utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku
c.  wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora a wynikające                    z organizacji placówki .
14.Kucharz obowiązany jest :
a.  przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki
b.  przyjmować produkty z magazynu , kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie
c.  prowadzić magazyn podręczny
d.  utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych
e.  brać udział w ustalaniu jadłospisów
f.  wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora , wynikające z organizacji pracy w przedszkolu
15.Pomoc kuchenna obowiązana jest :
a.  pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków
b.  utrzymywać w czystości kuchnię , sprzęt i naczynia kuchenne
c.  załatwić zlecone czynności polecone przez dyrektora , wynikające z organizacji pracy w przedszkolu
16.Woźna oddziałowa obowiązana jest :
a.  dbać o porządek i czystość przydzielonych pomieszczeń
b.  spełniać obowiązki opiekuńcze w stosunku do dzieci
c.  dbać o zabawki i sprzęt
d.  wykonywać zlecone czynności przez nauczyciela
e.  uczestniczyć w wycieczkach i spacerach
g.     wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora , a wynikające z organizacji przedszkola.
h.     monitorować teren przedszkola, zwracać się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora.
i.       zawiadamiać dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia dzieci.
17. Pomoc nauczyciela obowiązana jest:
a.     współpracować z nauczycielem grupy w zakresie opieki nad dzieckiem, czynności samoobsługowych, przygotowaniu pomocy do zajęć.
18. Sprzątaczka obowiązana jest:
a.  dbać o porządek i czystość przydzielonych pomieszczeń
b.  spełniać obowiązki opiekuńcze w stosunku do dzieci
c.  dbać o zabawki i sprzęt
d.  wykonywać zlecone czynności przez nauczyciela
e.  uczestniczyć w wycieczkach i spacerach
f.  wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora , a wynikające
    z organizacji przedszkola.
g.  monitorować teren przedszkola, zwracać się do osób postronnych
     wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby
      zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do
      dyrektora.
h.   zawiadamiać dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach,
      noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia
     lub życia dzieci.
19.Obowiązki intendenta :
a.  zaopatruje w żywność i sporządza jadłospisy
b.  prowadzi magazyn i dokumentację magazynową
c.  nadzoruje pracy kuchni ( jakość i ilość posiłków , czystość pomieszczeń)
d.  rozlicza  opłaty za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu
e.  bierze udział w inwentaryzacji składników majątkowych przedszkola
f.  zaopatruje przedszkole w niezbędny sprzęt , pomoce i materiały
g.  sprawuje opiekę nad pomieszczeniami i sprzętem
h.  ponosi odpowiedzialność finansową za powierzony odcinek pracy
i.  wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora  a wynikające                         z organizacji placówki .               
          
                                                  § 16
                                                                
 
1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece  :                                     a. jednego lub dwóch nauczycieli  zależnie od czasu pracy oddziału, w tym
    jednego wychowawcę .
b.     dwóch lub trzech nauczycieli  dla oddziałów integracyjnych, w tym jednego wychowawcę.
2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
3.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla  zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności  nauczyciele  prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu .  
 
 
 
                                             Rozdział  VI
 
                                                  RODZICE
 
                                                     § 17
 
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego rozwoju.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli:
a.     zebrania ogólne
b.     zebrania grupowe
c.      zebrania z Radą Rodziców
d.     rozmowy indywidualne wg potrzeb
e.      konsultacje z nauczycielami wychowania przedszkolnego i specjalistami      wg harmonogramu.
3. Rodzice mają prawo do:
a.     zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale
b.     uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
c.      uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli , nauczycieli specjalistów , psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy
d.     wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola
e.      wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa - Radę Rodziców.
f.       wyboru rodzaju zajęć dodatkowych organizowanych na placówce
g.     doboru nauczycieli do pracy w danym oddziale - w miarę możliwości organizacyjnych.
h.     wnioskowania o utworzenie na placówce Rady Przedszkola.  
4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a.     przestrzeganie niniejszego statutu
b.     respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
c.      zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce
d.     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo
e.      terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu
f.       informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych .
5.  Rodzice za szczególne zaangażowanie w  pracy przedszkola mogą otrzymać 
     na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora przedszkola i
     Rady Rodziców.
 
 
 
 
                                           Rozdział  VII
 
                            WYCHOWANKOWIE  PRZEDSZKOLA
 
                                                    § 18
 
 
1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat , w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku, z zastrzeżeniem pkt.2
2. Rocznym obowiązkowym  przygotowaniem do podjęcia nauki w szkole objęte są dzieci w wieku 5  lat oraz dzieci z  odroczeniem od tego obowiązku.
2.Dziecko , któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 8 lat.
5.Rekrutacja do przedszkola odbywa się elektronicznie wg  kryterium  naboru ustalanego przez organ prowadzący.
6.Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności zgodnie z regulaminem rekrutacji elektronicznej.
7.Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
8.Dzieci do integracji przyjmowane są do przedszkola w oparciu o decyzje komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki.
9.W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzi 3 nauczycieli, /w tym pedagog specjalny lub inny specjalista/, przedstawiciel rady rodziców.
10. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup integracyjnych opracowanym przez radę  pedagogiczną.
11.W przedszkolu proces edukacyjny prowadzony jest,  zgodnie z rozkładem dnia co zapewnia wychowankom higienę pracy umysłowej
12.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami.
13.Na wychowankach w przedszkolu nie mogą być stosowane żadne formy przemocy fizycznej bądź psychicznej .
14. Przedszkole przestrzega wszystkich praw wynikających z Konwencji Praw Dziecka.
17.Dziecko ma prawo do :
a)     akceptacji takim jakim jest
b)    spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje
c)     indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
d)    aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
e)     aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
f)      zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
g)     posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których może się zwrócić
h)    spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi
i)       badania , eksperymentowania i poszukiwania
j)       doświadczania konsekwencji własnego zachowania ( ograniczonego względami bezpieczeństwa )
k)    różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
l)       snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone , a nie do snu na „ rozkaz „
m)  jedzenia i picia, również gdy jest głodne i spragnione , ale również prawo do nauki regulowania własnych potrzeb
n)    zdrowego jedzenia.
18.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :
a)     systematycznego zalegania przez rodziców / opiekunów/ dziecka z odpłatnością za  przedszkole lub za żywienie dziecka w przedszkolu
b)    nieobecności dziecka ponad miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu przez rodziców / opiekunów/ do przedszkola
c)     nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu .
 
                 
                  Rozdział  VIII
 
 
          POSTANOWIENIA  KOŃCOWE
 
                         § 19
 
1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2.Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych   ustala się:
a. zapoznanie ze statutem na zebraniu z rodzicami
b.     udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola .
3.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
4.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Przedszkole jest jednostką budżetową.
6.Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
7.Każdej zmiany w statucie dokonuje się przez jego nowelizację.
 
 
Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2015r.
 
 
 
 
 
                                                                                                                              

Wytworzył: Brygida Bieda Dyrektor Miejskiego Przedszkola Integracyjnego Nr 43 w Częstochowie (2 czerwca 2016)
Opublikował: Barbara Polak (2 czerwca 2016, 12:40:40)

Ostatnia zmiana: Barbara Polak (30 czerwca 2017, 11:36:54)
Zmieniono: amiana informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 94

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij