Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim Przedszkolu nr 33

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych  w Miejskim Przedszkolu nr 33
(nazwa placówki oświatowej)

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie „RODO”), poniżej pragniemy poinformować o zasadach przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator danych osobowych
 Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 33 w Częstochowie ul Przerwy-Tetmajera 8, tel. 34 323 10 91, e-mail: mp33@edukacja.czestochowa.pl

Inspektor ochrony danych/Zastępca inspektora ochrony danych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Miejskim Przedszkolu Nr 33 w Częstochowie może się Pan/i kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Panią Edytą Bajor lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Moniką Sławutą poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
 
Cel i podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych
W naszym przedszkolu gromadzimy, wykorzystujemy i archiwizujemy wiele danych osobowych. 
Celem przetwarzania przez przedszkole danych osobowych jest wypełnianie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa.
W przypadku danych osobowych dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest to przede wszystkim realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej
i opiekuńczej.
Przedszkole przetwarza również dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę, bądź innych umów cywilnoprawnych.
W ramach wykonywania ustawowych obowiązków nasze przedszkole przetwarza dane osobowe dzieci, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełniania przez przedszkole, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się
w szczególności w:
·      ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe,
·      ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
·      ustawy  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela,
·      ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
·      ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,
·      ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny.
W niektórych przypadkach podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych jest zgoda tj. art. 6 ust. 1 a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a.    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Jaworznie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Skarbowy, Urząd Miasta Częstochowa, Sądy, Kuratorzy sądowi.
b.    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Administratora danych pełnią wsparcie administracyjne, w szczególności: Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie, Biuro Finansów Publicznych, Vulcan Sp. z o.o.
 
Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, który dostępny jest w kancelarii przedszkola.
 
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a.    prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b.   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c.    prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:
·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
a.    prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
·      Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
a.    prawo do przenoszenia danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
a.    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,
w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych,
w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem;
a.                  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku, gdy:
·      przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem;
a.    prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Infolinia Urzędu 606-950-000, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt - w przypadku: powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
 
Obowiązek/dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

metryczka


Wytworzył: Elżbieta Szymańska - Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 33 (3 września 2019)
Opublikował: Agnieszka Czech (3 września 2019, 19:39:27)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Czech (7 lipca 2020, 12:55:39)
Zmieniono: ac321

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 643