Wykaz rejestrów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Częstochowie


Księgi Inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Typ: Ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy księgowości szkoły
 
Dział: Księgowość Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 
Podstawa prawna: Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 ze zmianami).


Księgi inwentarzowe księgozbioru.

Typ: Ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy biblioteki.

Dział: Biblioteka

Podstawa prawna: Rozp .Ministra Kultury i Sztuki w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych, Dz.U. nr 85 z 1997 roku poz.539, Dz.U. 106 z 1998 roku poz.668. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 5 listopada 1999 r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 1999 r. nr 93, poz .1077 ze zmianami)


Rejestr wypadków pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Typ: Ewidencja

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora placówki dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy kadr szkoły

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (Dz. U. Nr 115, poz. 744 z późn. zm.)


Rejestr chorób zawodowych pracowników Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Typ: Ewidencja

Dostęp: kadry za pośrednictwem dyrektora placówki dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy kadr szkoły

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późniejszymi zmianami)


Akta osobowe pracowników.

Typ: Ewidencja

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy kadr szkoły z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62 poz. 286 z późniejszymi zmianami).

 
Rejestr upoważnień do dostępu do danych osobowych.

Typ: Rejestr

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektor szkoły   dla osób wykazujących interes prawny.

Dział: Kadry

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Arkusz Organizacyjny Zespołu Szkół Ekonomicznych

Typ: Wykaz oddziałów i realizowanych zajęć w aktualnym roku szkolnym , wykaz pracowników szkoły wraz wynagrodzeniami

Dostęp: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych , dostęp ograniczony z zachowaniem ustawy o ochronie danych osobowych

Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami)

 
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Typ: Rejestr

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).


Rejestr wydanych ocen dorobku zawodowego

Typ: Rejestr

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).


Rejestr wydanych zaświadczeń dot. awansu zawodowego 

Typ: Rejestr

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393.).


Ewidencja osób upoważnionych do przeważania danych osobowych


Typ: rejestr

Dostęp: za pośrednictwem dyrektora dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny - w godzinach
pracy szkoły.

Dział:  Kadry

Podstawa prawna: art.37 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowy


Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Typ: Rejestr

Dostęp: Kadry za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Dział: Kadry

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. Nr 189, poz. 1393)


Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Typ: Archiwum

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły.

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.
 
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 225 ze zmianami).


Ewidencja świadectw ukończenia szkoły


Typ : Ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu szkoły.
 
Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.
 
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami).


Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Typ: Ewidencja
 
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu.

Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw , dyplomów państwowych i innych druków szkolnych ,sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów , a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranica oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności( Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz.504 ze zmianami).


Rejestr skarg i wniosków

Typ: Rejestr
 
Dostęp: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.
 
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami).


Rejestr wypadków uczniów

Typ: Rejestr
 
Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły
 
Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego
 
Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. nr 6 z 22.01.2003 r. poz. 69 ze zmianami).

 
Zarządzenia Dyrekcji Szkoły.


Typ: Rejestr

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły.

Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie
Podstawa prawna: Na podst.art. 39 Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o Systemie Oświaty. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami)


Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej.

Typ: Archiwum

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły

Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Na podstawie art.43 ust.2 Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o Systemie Oświaty. (Dz.U. 2004 nr 256 poz.2572 ze zmianami).


Księga Uczniów


Typ: Ewidencja

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Podstawa prawna: Rozp. MENiS z 19.02.2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji

 
Księga Arkuszy Ocen


Typ: Archiwum

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: art. 41 ust 1 pkt 5 ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty i rozporządzenia MENiS z 25.05.2003 r.


Rejestr wydawanych dyplomów

Typ: Archiwum

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły

Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów ... (Dz.U. z 2005 r. Nr 58. poz.504 z późniejszymi zmianami)


Ewidencja wydanych zaświadczeń dla uczniów

Typ: Ewidencja
 
Dostęp: dla osób posiadających interes prawny, w godzinach pracy sekretariatu.

Ograniczenie: z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071) (Zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524)

 
Rejestr zwolnień z wychowania fizycznego

Typ: Rejestr

Dostęp: Dostępne dla osób, których dotyczy, lub wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 § 8)


Ewidencja druków ścisłego zarachowania

Typ: Ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły
 
Dział: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dz. U. z 2003r. Nr 107 poz. 1003


Dziennik korespondencyjny

Typ: Ewidencja

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły.
 
Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie.

Podstawa prawna: Instrukcja Kancelaryjna Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie


Archiwum zakładowe


Typ: Rejestr.

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury z dn. 06 kwietnia 2005 r. (Dz. U.2005/60/523) w sprawie wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania ich duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności • arkusze ocen
• protokoły egzaminów dojrzałości
• praktyki zawodowe
• dzienniki lekcyjne


Rejestr wydanych duplikatów świadectw szkolnych

Typ: rejestr

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny, za pośrednictwem Dyrekcji szkoły

Dział: Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Częstochowie

Ograniczenie: Z zachowaniem zapisów ustawy o ochronie danych osobowych, po wykazaniu interesu prawnego

Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonanie tych czynności (Dz.U. z 2005 r. Nr 58 poz. 504 ze zmianami).
 
 

Wytworzył: Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych Maciej Trzmiel (17 marca 2017)
Opublikował: Marcin Turek (18 marca 2017, 15:22:25)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Ekonomicznych

Ostatnia zmiana: Marcin Turek (18 marca 2017, 15:44:12)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 65

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij