Zapytanie ofertowe- Remont pomieszczeń, z przeznaczeniem na szkolną bibliotekę.

Zapytanie ofertowe
Remont pomieszczeń, z przeznaczeniem na szkolną bibliotekę.

 Szkoła Podstawowa nr 26                                              
im. Tadeusza Kościuszki
w Częstochowie ul. Rakowska 42
NIP 5731190271
https://sp26czest.szkolnastrona.pl
sp26@edukacja.czestochowa.pl
tel: 34 3630748   Zapytanie ofertowe
  
                                   
I. Zamawiający:
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie zamówienia:

II. Przedmiot zamówienia:
Remont pomieszczeń  dawnej „ stróżówki”, mieszczącej się w budynku szkoły, z przystosowaniem do szkolnej biblioteki.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Remont pomieszczeń położonych na parterze budynku szkoły.
Powierzchnia całkowita pomieszczeń 55,20  m2 a wysokość pomieszczeń
3,10 m.

Zakres prac obejmuje:
1) Wyburzenie ścian działowych.
2) Wyrównanie ścian, sufitu oraz wyrównanie podłóg, likwidacja ubytków i nierówności, położenie paneli.
3) Zabezpieczenie (obudowa) rur przesyłowych wewnętrznej instalacji.
4) Wymiana punktów oświetlenia pomieszczeń.
5) Malowanie ścian pomieszczeń.
6) Okratowanie okien.
7) Zabudowanie nieużywanych wejść.
8) Prace zabezpieczające teren remontowy.
 
III. Termin realizacji: do 30.08.2023 r.

IV. Sposób przygotowania oferty:

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie,  ul. Rakowska 42 lub drogą mailową na adres: sp26@edukacja.czestochowa.pl  do dnia 02.03.2023 r. do godz. 10:00.
2. Oferta powinna zawierać: nazwę i adres firmy, czytelny podpis wykonawcy, opatrzona pieczątką  firmową, numer NIP, telefon/fax, e-mail, nazwę towaru lub usługi, ilość, cenę jednostkową netto oraz brutto, gwarancje.

V. Ocena ofert:
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie cena usługi oraz jakość materiałów potrzebnych do jej wykonania. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 07.03.2023 r. a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 09.03.2023 r.  (w siedzibie szkoły oraz na stronie BIP).
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VI. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie oraz za pośrednictwem strony BIP: http://edukacja.bip.czestochowa.pl

VII. Dodatkowe informacje:
 Dodatkowych informacji udziela dyrekcja szkoły pod numerem telefonu:
34 3630748 oraz adresem email: sp26@edukacja.czestochowa.pl
 
 
                                                              Dyrektor szkoły
                                                        mgr Katarzyna Drogosz

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Drogosz- dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 (2 lutego 2023)
Opublikował: Katarzyna Drogosz (2 lutego 2023, 17:00:37)
Podmiot udostępniający: Szkoła Podstawowa nr 26

Ostatnia zmiana: Katarzyna Drogosz (9 marca 2023, 09:51:38)
Zmieniono: Zmiana daty aktywności ogłoszenia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 517