Ponowne wykorzystywanie informacji


Zasady udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (tj. Dz. U z 2016 r, poz. 352)
1. Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje:
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty
2) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

2. Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
1) dla informacji udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Finansów Oświaty nie zostały określone odrębne warunki ponownego wykorzystywania, użytkownicy informacji w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c) informowania o przetworzeniu informacji pozyskanej do ponownego wykorzystywania.
2) dla informacji udostępnianej na wniosek Biuro Finansów Oświaty określa warunki udostępniania informacji w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.
 
3. Zasady odpowiedzialności Biura Finansów Oświaty:
Biuro Finansów Oświaty nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny,
 
4. Tryb wnioskowy udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania:
Szczegółowy tryb załatwiania wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego określa ustawa.
 
5. Opłaty:
1) Biuro Finansów Oświaty udostępnia informacje sektora publicznego lub przekazuje w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.
2) Biuro Finansów Oświaty może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
3) ustalając wysokość opłaty uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Do powyższych czynników zaliczane będą m.in. następujące koszty:
a) koszt nośnika danych,
b) koszt wysyłki,
c) szacowany koszt pracy pracownika,
d) koszt dostosowania oraz utrzymania systemu teleinformatycznego do wymagań określonych we wniosku,
e) koszt przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.
 
6. Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, określenia warunków ponownego wykorzystywania lub wysokości opłaty:
1) Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej i/lub wysokość opłat za ponowne wykorzystywanie może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku,
2) W przypadku otrzymania sprzeciwu Dyrektor Biura Finansów Oświaty, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystanie,
3) Dyrektor Biura Finansów Oswiaty, w drodze decyzji, odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w przypadku gdy prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 6 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
4) Dyrektor Biura Finansów Oświaty może, w drodze decyzji, odmówić wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego jeżeli realizacja wniosku wymaga przetworzenie informacji i spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności (art. 10 ust. 2 ustawy),
5) W przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego ze względu na prawa autorskie i prawa pokrewne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa do baz danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, przysługujące podmiotom innym niż podmiot zobowiązany, podmiot zobowiązany wskazuje osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada prawa własności intelektualnej, jeżeli jest znana, albo licencjodawcę, od którego podmiot zobowiązany uzyskał dany przedmiot praw własności intelektualnej,
6) Do decyzji o odmowie przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektor publicznego oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23).
7) Od powyższych decyzji wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie,
8) W przypadku bezczynności wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zmianami).

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Biura Finansów Oświaty - Katarzyna Rembisz (15 czerwca 2016)
Opublikował: Katarzyna Rembisz (27 lipca 2016, 12:12:35)
Podmiot udostępniający: Biuro Finansów Oświaty

Ostatnia zmiana: Katarzyna Rembisz (16 maja 2017, 09:12:10)
Zmieniono: Zmiana mertyki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 119730