Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Arkusze ocen

Dostęp: Sekretariat szkołyDostępne dla osób, których dotyczy lub wykażą interes prawny.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkołyDostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia [...]

Rejestr wypadków pracowników

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp po wykazaniu interesu prawnego.Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009 r. [...]

Księga Ewidencji Kontroli

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 fr. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Dziennik korespondencji

Dostęp: Gabinet dyrektora Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i [...]

Dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych

Dostęp: Pokój nauczycielskiDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyj [...]

Ewidencja pracowników zwolnionych

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Ewidencja pracowników zatrudnionych

Dostęp: Sekretariat szkoły Dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Dostęp: Biblioteka szkolnaPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008 r. [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami). [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

Dostęp: Gabinet dyrektoraDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

Księgi ewidencji uczniów

Dostęp: Sekretariat SzkołyDostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Gabinet dyrektoraPodstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i art. 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. [...]

metryczka