Klauzula informacyjna

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskim przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego
 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane w skrócie RODO), poniżej informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych.
Zasady te stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego ul. Górska 8/10 w Częstochowie, tel: 34 363-49-39 e-mail: mp05@edukacja.czestochowa.pl
 
Inspektor ochrony danych
Jeśli ma Pan/i pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych
w zakresie działania Miejskiego Przedszkola nr 5 im. Jana Kilińskiego, ul. Górska 8/10 w Częstochowie, a także przysługujących Panu/i uprawnień, może się Pan/i skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych – Panią Ewą Dziedziela lub w przypadku nieobecności Inspektora z Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Panią Justyną Sprycha poprzez adres e-mail: iod.bfo@edukacja.czestochowa.pl lub numer telefonu 34 370 63 14.
  Podstawa przetwarzania danych osobowych
Administrator danych osobowych przetwarza Pana/i dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
Cel przetwarzania danych osobowych
Pana/i dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
a)      wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Miejskim Przedszkolu nr 5 im. Jana Kilińskiego;
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami;
c) w pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Odbiorcy danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych ich odbiorcami mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez Miejskie Przedszkole nr 5 im. Jana Kilińskiego przetwarzają dane osobowe.
 
Okres przechowywania danych
Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wcześniej określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pana/i danych osobowych przysługują Panu/i następujące uprawnienia:
a)        prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c)        prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
·      dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
·      osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
·      dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
·      dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
·      osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
·      przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
·      Administrator danych nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
·      osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e)    prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
·      przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
·      zaistnieją przyczyny związane z Pana/i szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
·      przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
g)            prawo, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie  –  w przypadku gdy:
·      przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO) i cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
f) prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych - w przypadku:
·           powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pana/i danych osobowych.
Obowiązek/ dobrowolność podania danych osobowych
Podanie przez Pana/i danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pana/ią danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych
Pana/i dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba, że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa.
 

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Małgorzata Bajdur (20 września 2018)
Opublikował: Magdalena Kimla (20 września 2018, 18:48:28)

Ostatnia zmiana: Magdalena Kimla (15 lipca 2020, 19:20:33)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3630