Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej [...]

Księgi inwentarzowe

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76 poz. 694 ze zmianami) [...]

Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji [...]

Dzienniki Lekcyjne i Zajęć Pozalekcyjnych

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 sierpnia [...]

Arkusze Uczniów i Absolwentów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 14.03.2005 r. Dz.U. nr 58/2005 p. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Ewidencja zbiorów bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka Szkolna Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27-06-1997 r. ( Dz.Urz. 1997 nr 85, poz. 539 ) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz.U. Nr 6 z 22.01.2003 [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Rejestr skarg i wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) [...]

Księgi kontroli zewnętrznych

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania [...]

Dokumentacja Rady Rodziców

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zmianami) [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 [...]

Księga Ewidencji Uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności [...]

Akta osobowe pracowników

Dostęp: sekretariat szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych). Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28 [...]

metryczka