Rejestry i ewidencje

Księga uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170).
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Księga uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 27

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170).
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny .

Księga uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170).
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Księga uczniów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz.1170).
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Rejestr Świadectw ukończenia Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
(Dz.U. 2017r. poz.170 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Rejestr Świadectw ukończenia Gimnazjum Specjalnego nr 27
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
(Dz.U. 2017r. poz.170 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Rejestr Świadectw ukończenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2017r. poz.170
z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Arkusze Ocen Uczniów
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Księga Arkuszy Ocen uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 45
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Księga Arkuszy Ocen uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 27
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Księga Arkuszy Ocen uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Rejestr wydanych świadectw ukończenia szkoły
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
(Dz.U. 2017r. poz.170 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Rejestr wydanych duplikatów świadectw

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
(Dz.U. 2017r. poz.170 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Rejestr legitymacji uczniowskich
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych. (Dz.U. 2017r. poz.170
z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny

Rejestr orzeczeń o niepełnosprawności uczniów
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 r. poz. 1170 z późm. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, nauczania indywidualnego
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Protokoły Komisji Kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontraktowego
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r.poz. 393)
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 
Rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.z 2013 r.
poz. 393.). Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

Rejestr wypadków uczniów
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny.
 
Rejestr wydanych zaświadczeń

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Uchwały Rady Pedagogicznej
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 201 w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz.U. z 2014 r. poz.1170 z późń. zm.).
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 
Księga protokołów Rady Pedagogicznej

 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ) i Regulamin Rady Pedagogicznej.
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Księga  Zarządzeń Dyrektora
 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1883 nr 38 poz.173) lub art. 39 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz. 1943).
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

Rejestr skarg i wniosków
 
Podstawa prawna: Art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego.
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Dzienniki zajęć/lekcyjne
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2014 r. poz. 1170 z późn. zm.)
Dostęp:
w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

Księga zastępstw
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014r.  poz. 1170)
Dostęp:
w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

 
Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. 2013 r. poz.330 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły

Księgi inwentarzowe księgozbioru/ Zbiory Biblioteczne
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych z dnia 29 października 2008r.
(Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły
 
Ewidencja kontroli

 
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub art 39 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
Dostęp: w sekretariacie za pośrednictwem dyrektora szkoły
 
Dziennik korespondencji
 
Podstawa prawna:
Ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1883 nr 38 poz.173)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Rejestr wypadków pracowników
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy z dnia 1 lipca 2009r. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 870)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły dla osób wykazujących interes prawny
 
Ewidencja zatrudnionych pracowników
 
Podstawa prawna: Ustawa a dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy
(Dz.U. 2016 poz. 1666 z późn.zm.).
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Akta osobowe pracowników aktualnie zatrudnionych
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
(Dz.U. 1996r. nr 62 poz.286)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Akta osobowe byłych pracowników
 
Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.
w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych
ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
(Dz.U. 1996r. nr 62 poz.286)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Kartoteki zarobkowe

Podstawa prawna: ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.
(t.j. Dz.U. 2002r. nr 76 poz.694 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły - dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony
(ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).
 
Rejestr wydanych legitymacji nauczycielskich

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 ) Uprawnienia do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2006 r. w sprawie wzoru
oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. 2006 r. Nr 189, poz. 1393)
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.
 
Ewidencja umów dotyczących dowozu uczniów organizowanego przez
Gminę Miasto Częstochowa

 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 r. poz.1943)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły.

Rejestr druków ścisłego zarachowania
 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i druków szkolnych.
(Dz.U. 2017r. poz.170 z późn. zm.)
Dostęp: W sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły

Rejestr pieczęci.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r.
w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz.U. 1955r. Nr 47 poz. 316 z późn. zm.)
Dostęp: w sekretariacie szkoły za pośrednictwem dyrektora szkoły
 

metryczka


Wytworzył: Anna Kajda - Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 45 (4 lipca 2016)
Opublikował: Tatiana Telehojna-Jasińska (4 lipca 2016, 08:31:43)

Ostatnia zmiana: Tatiana Telehojna-Jasińska (7 września 2017, 19:23:01)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 25199