Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://edukacja.bip.czestochowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2021-03-22
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2022-03-26
Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu: 2023-03-29

Skróty klawiaturowe

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury, poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz za pomocą poniżej wymienionych skrótów klawiszowych, które nie kolidują z czytnikami ekranu:
  • 1 przejdź do głównego menu
  • 2 przejdź do treści
  • 3 przejdź do wyszukiwarki
  • 4 przejdź do mapy serwisu
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki:
dla przeglądarki Opera, Chrome, Safari oraz Internet Explorer: lewy ALT + klawisz skrótu
dla przeglądarki Mozilla: lewy ALT + SHIFT + klawisz skrótu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tatiana Telehojna-Jasińska, t.telehojna-jasinska@zss45.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 324 65 35 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  • Główne wejście do szkoły znajduje się od ulicy Czecha, stojąc przodem do budynku drzwi znajdują się po lewej stronie. Do wejścia można przejść z parkingu, nie ma ograniczeń. Przy wejściu znajduje się domofon. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Szkoła posiada również boczne wejście, dostępne tylko dla pracowników szkoły lub osób upoważnionych. Wejście to pełni również rolę drogi ewakuacyjnej.
  • W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Po obu stronach korytarza znajduje się klatka schodowa. Schody oraz korytarze posiadają oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. Szkoła posiada windę. Winda znajduje się na wprost  głównego wejścia do szkoły i jest przystosowana do przewozu osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się ogólnodostępna toaleta. Toalety w szkole posiadają ułatwienia dla osób niepełnosprawnych.
  • Szkoła nie dysponuje pochylniami, platformami,informacjami głosowymi, pętlami indukcyjnymi.
  • Szkoła posiada oznakowany parking dla osób niepełnosprawnych. Znajduje się on w pobliżu głównego wejścia do budynku, na tym samym poziomie, bez progów, schodów itp.
  • Do budynku szkoły ma prawo wejść osoba z psem asystującym.
  • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

metryczka


Wytworzył: Anna Kajda - Dyrektor (22 września 2020)
Opublikował: Sylwia Kasprzycka (22 września 2020, 21:28:38)

Ostatnia zmiana: Tatiana Telehojna-Jasińska (28 kwietnia 2023, 13:56:31)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 16798