Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Księgi protokołów Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: Pokój nauczycielski (nr 93) dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w [...]

Arkusze ocen i uczniów i absolwentów

Dostęp: Archiwum szkoły po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Księgi ewidencji uczniów

Dostęp:Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19.02.2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, [...]

Rejestr Świadectw Szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.03.2005 r. Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późniejszymi zmianami.  [...]

Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14.03.2005 r. Dz. U. Nr 58/2005 poz. 504 z późniejszymi zmianami. [...]

Akta Osobowe Aktualnie Zatrudnionych

Dostęp: pokój referenta - I piętro, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w [...]

Ewidencja Zbiorów Bibliotecznych

Dostęp: Biblioteka szkolna Podstawa prawna: Ustawa o bibliotekach z 27.06.1997 r. Dz. Urz. 1997 nr 85, poz. 539 [...]

Rejestr wypadków uczniów

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnegoPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.12.2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz. U. [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkołay

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami [...]

Rejestr Skarg i Wniosków

Dostęp: Sekretariat szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowychPodstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14.06.1960 r. art. 254 Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami [...]

Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

Dostęp: Pokój nauczycielski (nr 93)Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami. [...]

Księgi inwentarzowe

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami [...]

Akta osobowe byłych pracowników

Dostęp: Archiwum szkoły, dostęp do danych z rejestru jest prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania działalności wychowawczej i [...]

Rejestr wydawanych kart rowerowych

Dostęp: Sekretariat szkoły, po wykazaniu interesu prawnego Postawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym Dz.U. z 1997r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami [...]

Kartoteki zarobkowe

Dostęp: Archiwum szkolne - w zależności od wnioskowanego dokumentu wymagany interes prawny lub udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych Podstawa prawna: Art. 94 pkt 9a Ustawy z dnia 26.06.1974 r. [...]

Księgi kontroli zewnętrznych i wewnętrznych

Dostęp: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty [...]

metryczka