Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr dokumentów finansowo- księgowych

Dostęp:sekretariat. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości budżetowej  Dz.U. nr 76 z 2002 r. p. 694 z późniejszymi zmianami. [...] [...]

Rejestr wydanych kart rowerowych

Dostęp: W sekretariacie szkoły, po wykazaniu interesu prawnego.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602 ze zmianami) [...]

Kartoteki zarobkowe

Dostęp: sekretariat udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych. Podstawa prawna: art. 94 pkt 9a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) [...]

Księga kontroli zewnętrznych

Dostęp: Sekretariat szkoły Podstawa prawna: art 39 pkt 1 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [...]

Rejestr druków ścisłego zarachowania

 Dostęp: pokój nr 25   Podstawa prawna: Ustawa z dn. 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami.  [...]

Księgi inwentarzowe

Dostęp: Sekretariat szkoły   Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 ze zmianami) [...]

Akta osobowe byłych pracowników

 Dostęp: archiwum szkoły z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.  Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców [...]

Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenia Dyrektora SzkołyDostęp: Sekretariat szkoły- godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U . 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) [...]

Uchwały Rady Pedagogicznej

Uchwały Rady PedagogicznejDostęp: Sekretariat szkoły- w godzinach pracy sekretariatu .Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.( DZ.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami ) [...]

Rejestr wypadków uczniów

Rejestr wypadków uczniówDostęp: W sekretariacie szkoły, dla  osób posiadających interes prawny.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i [...]

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr Skarg i WnioskówDostęp: Sekretariat szkoły- w godzinach pracy, z zachowaniem zasad wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. art. 254 (Dz. U. z [...]

Protokoły Rady Pedagogicznej

Protokoły Rad PedagogicznychDostęp: Sekretariat szkoły, z zachowaniem zasad Ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 1991 r. (Dz.U. 2004 Nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i Regulamin Rady Pedagogicznej [...]

Księga ewidencji uczniów

Dostęp: Dostępne dla osób, które wykażą interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dn. 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki [...]

Księga Arkuszy Ocen Uczniów i Absolwentów

Dostęp: Archiwum szkoły, dostęp dla osób posiadających interes prawny.Rozporządzenie MENiS z 19-02-2002 r. w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny - w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marc 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Rejestr świadectw szkolnych.

Dostęp: Dla osób posiadających interes prawny- w godzinach pracy sekretariatu szkoły.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Dzienniki lekcyjne i zajęć pozalekcyjnych

Dostęp: w pokoju nauczycielskim, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,szkoły i placówki [...]

Kartoteki zarobkowe z lat 1984-2012

Archiwum.Dostęp: dostępne w sekretariacie szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz.94 ze zmianami) Ustawa o [...]

Arkusze ocen uczniów z lat 1964 - 2005

Typ: Archiwum.Dostęp: Dla osób/ lub instytucji, które wykażą interes prawny w sekretariat szkołyDział: Sekretariat szkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie MENIS z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne [...]

Akta osobowe aktualnie zatrudnionych pracowników

Dostęp: w  sekretariacie szkoły, udostępnienie z zachowaniem zasad ustawy o ochronie danych osobowych.Podstawa prawna: Rozporządzenie MPiPS z dnia 28-05-1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji związanej ze [...]

metryczka