Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

Dokumentacja finansowo-księgowa

Typ: archiwumDostęp: bez ograniczeń lub prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: KsięgowośćPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz [...]

Rejestr umów

Typ: RejestrDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: KsięgowośćPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240) [...]

Rejestr faktur

Typ: RejestrDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: KsięgowośćPodstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz 1240) [...]

Ewidencja wydanych świadectw ukończenia szkoły.

Typ: EwidencjaDostęp: dla osób, które wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych [...]

Księgi inwentarzowe księgozbioru

Typ: RejestrDział: BibliotekaPodstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 1999r. w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U. 2008 r. Nr 205 poz 1283 z późn. zm.) [...]

Księga Uchwał Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna:  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. 2015r. poz 2156 z późn. zm.) [...]

Księga Protokołów Rady Pedagogicznej

Typ: RejestrDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna:  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. 2015r. poz 2156 z późn. zm.) [...]

Księga kontroli.

Typ: RejestrDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. 2015r. poz 2156 z późn. zm.) [...]

Księgi inwentarzowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Typ: RejestrDział: KsięgowośćPodstawa prawna: ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz 330 z późn. zm.) [...]

Księga Zarządzeń Dyrektora.

Typ: RejestrDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (DZ. U. 2015r. poz 2156 z późn. zm.) [...]

Rejestr skarg i wniosków

Typ: RejestrDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: SekretariatPodstawa prawna: art. 254 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 [...]

Archiwum zakładowe

W archiwum przechowywane są dokumenty z poprzednich lat działalności szkoły, np. sprawozdania finansowe, plany finansowe, księgi główne, dowody księgowe, listy płac, akta osobowe byłych pracowników, arkusze ocen absolwentów, rejestry [...]

Rejestr wypadków uczniów.

Typ: RejestrDostęp: dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych [...]

Rejestr wypadków przy pracy.

Typ: RejestrDostęp: dla osób, które wykażą interes prawnyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz.U. z 2009 r. Nr 105, [...]

Rejestr zachorowań na choroby zawodowe i podejrzeń o takie choroby.

Typ: RejestrDostęp:  dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: Dyrektor SzkołyPodstawa prawna: Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady [...]

Ewidencja druków ścisłego zarachowania.

Typ: EwidencjaDostęp:  bez ograniczeńDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach [...]

Ewidencja czasu pracy.

Typ: EwidencjaDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia [...]

Rejestr wydanych zaświadczeń.

Typ: RejestrDostęp: dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły [...]

Księga uczniów.

Typ: RejestrDostęp: dla osób, które wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i [...]

Ewidencja wydanych legitymacji szkolnych.

Typ: EwidencjaDostęp: dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków [...]

Ewidencja dzieci.

Typ: EwidencjaDostęp: dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Ewidencja akt osobowych

Typ: EwidencjaDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia [...]

Dzienniki lekcyjne.

Typ: ArchiwumDostęp: prawnie ograniczony (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych)Dział: Dyrektor Szkoły Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia [...]

Księga arkuszy ocen.

Typ: ArchiwumDostęp: dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, [...]

Rejestr zwolnień lekarskich.

Typ: RejestrDostęp: dla osób których dotyczy lub wykażą interes prawnyDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami) [...]

Ewidencja zatrudnianych pracowników.

Typ: EwidencjaDostęp: z zachowaniem zasad o ochronie danych osobowychDział: SekretariatPodstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra [...]

Rejestr pieczęci.

Typ: RejestrDostęp: bez ograniczeńDział: SekretariatPodstawa prawna: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. Nr 47 poz. 316 z późn. zm.) [...]

metryczka